javascript / 함수 시간 실행 시간 체크 / 런타임 / runtime

2016. 1. 5. 13:05language/javascript

javascript 에서 함수 또는 로직이 실행되고 종료될때 까지의 시간을 구하는 예제이다.

 

testRunTimer()함수를 체크하고 싶은 함수 또는 로직의 시작과 끝 부분에 한번씩 호출해 주어야 한다.

 


자세한 설명은 주석으로 대체한다.

 

 

/**
          실행 시간 체크 함수
          - 체크할 구간에 호출하면 됨
          ex) function test(){
                              testRunTimer(); // 첫번째 런타임
                              
                              for(var i=0; i<1000; i++){
                                        console.log("test log");
                              }
                              
                              var testRunTime = testRunTimer(); // 두번째 런타임
                              console.log("실행시간 : " + testRunTime);
                    }
          
          - 2번째 return(실행시간) : (마지막 런타임 - 첫번째 런타임) / 1000
 */
var testStartRunTime = 0;
function testRunTimer() {
          var today = new Date(); // 현재시간 얻기
          var runTime = today.getTime(); // 밀리세컨드 ( 1970/01/01 부터 현재까지의 시간을 밀리세컨드로 나타냄 )
          var rtn = 0;
 
          if (testStartRunTime == 0) {
                    testStartRunTime = runTime;
          } else {
                    rtn = (runTime - testStartRunTime) / 1000;
                    testStartRunTime = 0;
          }
          return rtn;
 
cs

 

 

도움이 되셨다면 공감을 부탁드립니다. ^^