jquery / email / mail / input mail setting / 메일 / 이메일 셋팅

2016. 1. 5. 14:01language/jquery

이메일 @ 이후 주소값을 셋팅하는 예제이다.

 


jquery 사용한다.

 

지금도 이런 방법을 사용 할 지는 모르겠는데

 

고전적인 방법이긴하나 심플하다.

 

<input type="text" id="chrgEml1" value="${chrgEml1 }" title="대표이메일 입력" maxlength="30"/><span class="txt"> @ </span>
    <input type="text" id="chrgEml2" value="${chrgEml2 }" title="대표이메일 입력" maxlength="30"/>
    <select id="email_domain" onchange="$('#chrgEml2').val($('#email_domain').val());">
     <option value="">직접입력</option>
     <option value="naver.com" naver.com</option>
     <option value="nate.com" >nate.com</option>
     <option value="dreamwiz.com" >dreamwiz.com</option>
     <option value="yahoo.co.kr" >yahoo.co.kr</option>
     <option value="empal.com" >empal.com</option>
     <option value="unitel.co.kr" >unitel.co.kr</option>
     <option value="gmail.com" >gmail.com</option>
     <option value="korea.com" >korea.com</option>
     <option value="chol.com" >chol.com</option>
     <option value="paran.com" >paran.com</option>
     <option value="freechal.com" >freechal.com</option>
     <option value="hanmail.net" >hanmail.net</option>
     <option value="hotmail.com" >hotmail.com</option> 
    </select>
cs

 

 

도움이 되셨다면 공감을 부탁드립니다. ^^